Art. 16 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (j.t. Dz. U. z 2004r., Nr 53, poz. 532 z późn. zm.)

Podstawy prawne:
- ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz.U. z 2004r., Nr 53, poz. 532, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2001r. w sprawie postępowania w sprawach o uznanie za repatrianta (Dz.U. z 20001r., Nr 22, poz. 260),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz.1071).

Miejsce załatwienia: Urządy Wojewódzkie

Niezbędne dokumenty i załączniki:
- wniosek wraz z aktualną, wyraźną fotografią,
- decyzja konsula o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia
(Osoba ubiegająca się o uznanie za repatrianta, nie posiadająca decyzji konsula o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia, dołącza do wniosku dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie (polskie dokumenty tożsamości, akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością, dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej, dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej, dokumenty tożsamości lub inne