I N F O R M A C J A
o zasadach i trybie potwierdzenia obywatelstwa polskiego

1. Potwierdzenia obywatelstwa polskiego dokonuje Wojewoda na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
2. Wniosek może zostać przesłany do Wojewody bezpośrednio przez osobę zainteresowaną lub za pośrednictwem urzędu konsularnego, właściwego terytorialnie dla obecnego miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.
3. Przygotowany wniosek przesyła się do Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Spraw Obywatelskich, właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby w Polsce. W przypadku osób urodzonych poza granicami Polski właściwym terytorialnie urzędem jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.
4. Do wniosku - podania osoba zainteresowana zobowiązana jest dołączyć następujące dokumenty:
  1. Szczegółowy życiorys w języku polskim w 1 egzemplarzu.
  2. 2 (dwa) wypełnione dokładnie wnioski (kwestionariusze) paszportowe.
  3. 4 (cztery) aktualne fotografie paszportowe o wym. 4 cm x 5 cm podpisane na odwrocie - lewy półprofil, bez nakrycia głowy, bez ciemnych okularów, na białym tle, z widocznym lewym uchem na papierze cienkim błyszczącym.
  4. Dokument tożsamości, na którym osoba zainteresowana opuściła Polskę.
  5. Dokument tożsamości, stwierdzający za obywatela jakiego państwa zainteresowana osoba uważana jest przez władze miejscowe - np. kopia ważnego paszportu
  6. Pisemne oświadczenia osoby zainteresowanej, że nigdy nie ubiegała się o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.
  7. Inne dokumenty, ułatwiające potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego - dokumenty rodzinne, odpis aktu urodzenia, świadectwo pracy, świadectwo szkolne, oświadczenia świadków, itp.
5. Okres oczekiwania na decyzję Wojewody wynosi około 3 do 4 miesięcy od momentu złożenia kompletu wymaganych dokumentów do urzędu konsularnego. Konsulat nie przyjmuje dokumentacji niekompletnej.

Opłaty konsularne według Taryfy Opłat Konsularnych z dnia 22 września 2003 r.